x

Kategorie

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.darin.pl.
 2. Operatorem Serwisu jest Polska Projektowa M.Widłak s.j. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Bajana 33/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313940, REGON 020828054, NIP 8942957133.
 3. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora.
 4. Operator udostępnia Użytkownikom adres e-mail: biuro@darin.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Ilekroć w treści Regulaminu mowa o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu.
 6. Serwis www.darin.pl  ma charakter wyłącznie informacyjny.
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 8. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 9. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do odpowiedzialności odszkodowawczej.
 10. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, przysługują wyłącznie Operatorowi, lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora lub osób trzecich, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
 1. Przedstawiona na stronach niniejszego serwisu oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Szczegółowe warunki zakupu produktów mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.
 2. Wszystkie ceny w Serwisie www.darin.pl podawane są w złotych polskich.
 3. W celach administracyjnych Operator może gromadzić informacje o charakterze nieosobowym, w tym informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się ze stroną www.darin.pl. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu.
 4. Polska Projektowa M.Widłak s.j. jako Operator Serwisu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych wszystkich Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.darin.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2013 r.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian/aktualizacji w niniejszym Regulaminie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.